Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en artikels van C-Air Ballonvaarten, ook al zijn er tegenstrijdige bepalingen in de documenten van de klant. Door het plaatsen van een order aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van C-Air Ballonvaarten.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

2.1. Alle prijsoffertes & voorstellen van C-Air Ballonvaarten zijn vrijblijvend tot op het moment van de acceptatie door de klant. De overeenkomst komt tot stand en verbindt de klant wanneer deze de prijsofferte ongewijzigd binnen de 10 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan C-Air Ballonvaarten. De overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten akkoorden. De uitvoering van de overeenkomst wordt gestart zodra het afgesproken voorschot is ontvangen en zoals bepaald in de planning van de offerte.

2.2. Alle eventuele prestatiegerichte afspraken moeten klaar en duidelijk in de orderbevestiging opgenomen en bevestigd worden.

Artikel 3. Annulatie van de overeenkomst

3.1. De annulatie van een orderbevestiging door de klant is mogelijk zolang C-Air Ballonvaarten haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs .

Artikel 4. Levering

4.1 De datum van levering van de overeengekomen diensten is slechts indicatief en bindt C-Air Ballonvaarten niet. Eventuele vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle informatie die toebehoren aan de klant en zich bij C-Air Ballonvaarten bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer van C-Air Ballonvaarten. Elke ontvangen overschrijving wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant aan C-Air Ballonvaarten een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt C-Air Ballonvaarten zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen te staken totdat de klant de vervallen facturen volledig heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Klachten dienen per aangetekend schrijven met motivatie aan C-Air Ballonvaarten te worden bezorgd binnen een termijn van 10 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 10 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft C-Air Ballonvaarten het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst per direct te beëindigen. Niet-betaling van 1 of meerdere facturen op hun vervaldag, zal steeds worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door C-Air Ballonvaarten verleende diensten betalen, alsook de kosten die C-Air Ballonvaarten moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat C-Air Ballonvaarten nog had kunnen factureren aan de klant, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor C-Air Ballonvaarten. Bovendien behoudt C-Air Ballonvaarten het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen op te lossen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en alleen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

15.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover C-Air Ballonvaarten geen controle heeft, bevrijden C-Air Ballonvaarten, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 11. Nietigheid

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen C-Air Ballonvaarten en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van C-Air Ballonvaarten. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Sint-Niklaas.